کود مایع داتیس رادیکا بیس سبز محصول داتیس

Datis Radika Base - Datis

رادیکا بیس کودی کارآمد به منظور افزایش و توسعه سیستم ریشه برای تمام محصولات کشاورزی است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.