خدمات ما

خدمات مجموعه ترنم رویش

حوزه های فعالیت

دامنه فعالیت شرکت ترنم رویش

 • ارائه مشاوره های تخصصی زراعی، باغی و گلخانه‌ای
  ارائه مشاوره های تخصصی زراعی، باغی و گلخانه‌ای

  ارائه مشاوره های تخصصی زراعی، باغی و گلخانه‌ای

 • تشخیص بیماری و آفات گیاهی
  تشخیص بیماری و آفات گیاهی

  تشخیص بیماری و آفات گیاهی

حوزه های فعالیت
 • حوزه توزیع نهاده‌های کشاورزی
  حوزه توزیع نهاده‌های کشاورزی

  توزیع نهاده‌های کشاورزی

 • انجام آزمایش های آب، خاک، گیاه و کود و ارائه توصیه کودی مناسب
  انجام آزمایش های آب، خاک، گیاه و کود و ارائه توصیه کودی مناسب

  انجام آزمایش های آب، خاک، گیاه و کود و ارائه توصیه کودی مناسب

ترنم رویش

محصولات جدید

محصولات پربازدید

2000+

تنوع محصولات

100+

سطح مزارع تحت مشاوره

500+

مشتریان

5000+

تعداد آزمایشهای آب، خاک، گیاه